Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden BizzKiss

ALGEMENE VOORWAARDEN 

BizzKiss B.V., KvK 78135915, Lange Haven 32, 3111CG Schiedam

Op het gebruik van deze website en de daarop of op andere wijze aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van de website www.bizzkiss.nl. Door gebruik te maken van deze website, meer specifiek door in het registratieproces deze Algemene Voorwaarden expliciet te accepteren door het aanvinken van de akkoordverklaring, aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Mocht u niet met deze Algemene Voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden diensten.

Naast de Algemene Voorwaarden van BizzKiss BV zijn ook de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing, welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en welke in werking zijn getreden per 19 maart 2019, en zoals gepubliceerd op Thuiswinkel.org. Voor zover BizzKiss (nog) geen lid is van hiervan, onderwerpt zij zich niettemin bij voorbaat aan deze voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van BizzKiss B.V. zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. In het geval van tegenstrijdigheid zijn primair de Algemene Voorwaarden van BizzKiss geldig, tenzij deze als Onredelijk Bezwarend zouden kunnen worden aangemerkt, of de Geschillencommissie Thuiswinkel anders oordeelt.

 

(1) - DEFINITIES

 1. BizzKiss: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BizzKiss B.V., gevestigd in Schiedam aan de Lange Haven 32, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78135915.
 2. Website: www.bizzkiss.nl, waarbij voornamelijk het afsloten gedeelte, dat alleen voor Leden toegankelijk is, wordt bedoeld.
 3. Dating: het online ontmoeten van anderen met het doel om een bepaalde vorm van relatie aan te gaan die zich onder andere laat omschrijven als: chatcontact, emailcontact, telefonisch contact, contact via social media of een ontmoeting.
 4. Registratie: het doorlopen van het aanmeldproces.
 5. Registratiebetaling: het bedrag dat bij de Registratie betaald wordt ter voldoening van de directe kosten van het controleren van het KvK-uittreksel, en dat tevens strekt voor een onbeperkt lidmaatschap voor de duur van 15 dagen (Proefperiode). 
 6. Leden / Lid: Geregistreerde gebruiker(s) met een actief Lidmaatschap.
 7. Ondernemer: een natuurlijk persoon die geregistreerd staat bij de KvK als eigenaar, (commanditaire) vennoot, directeur of maat van een actieve en in Nederland gevestigde onderneming.
 8. KvK: de Kamer van Koophandel en/of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 9. Huisregels: een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste gedragsregels waar leden zich aan dienen te houden.
 10. Moderator: een functionaris van BizzKiss die belast is met het beoordelen of (foto)content of gedrag van Leden voldoet aan de Huisregels en aan onderhavige Algemene Voorwaarden, en die de bevoegdheid heeft om acties en/of sancties toe te passen.
 11. Profiel: een eigen en persoonlijk onderdeel van de Website dat door BizzKiss aan Leden ter beschikking wordt gesteld, waarop zij informatie over zichzelf kunnen opslaan, correspondentie en interacties met andere Leden bewaard kunnen worden en waarop bepaalde voorkeuren en favorieten opgeslagen zijn.
 12. Lidmaatschap: de door een Lid gekozen termijn c.q. duur van de toegang tot de Website.
 13. Proefperiode: Een bepaalde termijn waarin een Lid gebruik kan maken van de Website, zonder daarvoor een betaling verschuldigd te zijn, anders dan de Registratiebetaling.
 14. Lidmaatschapsbijdrage: een bedrag dat het Lid betaalt, afhankelijk van het gekozen Lidmaatschap, in ruil waarvoor het Lid toegang tot de Website verkrijgt.

 

(2) - ALGEMEEN

 1. BizzKiss stelt de Website, die gericht is op Dating, beschikbaar aan Leden.
 2. Leden kunnen enkel en alleen Ondernemers zijn.
 3. BizzKiss heeft het recht om te verifiëren of een (aspirant) Lid daadwerkelijk (nog) Ondernemer is, waarbij de KvK leidend is.
 4. BizzKiss heeft het recht om van een (aspirant) Lid bewijs van diens identiteit te eisen, teneinde vast te kunnen stellen of het (aspirant) Lid (nog) voldoet aan 2.2.
 5. Primair controleert BizzKiss de identiteit van het (aspirant) Lid primair aan de hand van de tenaamstelling van diens bankrekening.
 6. Indien dit naar het oordeel van BizzKiss onvoldoende uitsluitsel geeft, dan is BizzKiss gerechtigd om aanvullend bewijs te eisen.
 7. Indien een (aspirant) Lid geen medewerking verleent in het geval van 2.6., is BizzKiss gerechtigd om een Lidmaatschap te weigeren of te beëindigen, dit laatste conform artikel 7 van deze voorwaarden.
 8. Het gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels, en ook de Privacyverklaring van BizzKiss dient door het Lid te zijn gelezen en geaccepteerd.
 9. Indien een (aspirant) Lid een bezwaar heeft tegen één of meerdere van de in 2.8. genoemde documenten, dient het (aspirant) Lid dit onverwijld kenbaar te maken via melding@bizzkiss.nl. In dit geval dient het (aspirant) Lid zijn gebruik van de Website onmiddellijk te staken, tot er in overleg met BizzKiss overeenstemming of een oplossing gevonden is. BizzKiss heeft in dit geval het recht om, indien zij dit passend en noodzakelijk acht, het Lidmaatschap of de Registratie van het Lid op te schorten.
   

(3) - OVEREENKOMST

 1. Het Lidmaatschap en daarmee het recht op gebruik van de Website enerzijds, en het ontvangen van financiële compensatie door BizzKiss anderzijds, komen voort uit een Overeenkomst.
 2. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Lid een betaling doet, het proces tot Registratie voltooit, een Lidmaatschap kiest en akkoord gaat met alle onder 2.8. genoemde documenten.

 

(4) - DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP EN AUTOMATISCHE VERLENGING

 1. Het Lidmaatschap wordt in eerste instantie aangegaan voor een termijn van 15 dagen, door het doen van de Registratiebetaling.
 2. Het Lid heeft de mogelijkheid om, ongeacht de nog lopende duur van een huidig Lidmaatschap, een nieuw Lidmaatschap van een bepaalde duur af te sluiten. Het nieuwe Lidmaatschap gaat in op de einddatum van het huidige Lidmaatschap. 
 3. Na afloop van deze termijn wordt het Lidmaatschap telkens opnieuw automatisch voor de duur van 30 dagen verlengd, tenzij het Lid in de tussentijd opnieuw een Lidmaatschap voor een bepaalde duur afsluit, of het Lidmaatschap beëindigt.
 4. De minimale duur van een (termijn van het) Lidmaatschap is altijd 30 dagen, welke gerekend wordt in hele dagen, die altijd eindigt om 00:00 (tijdzone Amsterdam). Een Lidmaatschap, dat bijvoorbeeld is ingegaan op 17 augustus om 12:37 uur, loopt tot en met 17 september 23:59 uur. 

 

(5) - BETALING EN EXPLICIETE TOESTEMMING VOOR SEPA-INCASSO  VAN LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN

 1. Lidmaatschappen voor een bepaalde duur dienen vooruit voldaan te worden via iDeal.
 2. Tijdens de Registratie dient het Lid een betaling via iDeal te verrichten, welke de rechtstreekse kosten dekt van het opvragen van een uittreksel bij de KvK en de bankkosten van de bewuste iDealbetaling. Deze betaling strekt tevens tot een eerste Lidmaatschap van 15 dagen.
 3. Indien er sprake is van automatische verlenging van het lidmaatschap, zoals genoemd en beschreven in artikel 4., wordt de Lidmaatschapsbijdrage telkens via een SEPA-incasso geïncasseerd van de meest recent bij BizzKiss bekende IBAN. Primair is dit de IBAN welke is gebruikt bij de betaling van de kosten bij de Registratie, secundair is dit de IBAN welke is gebruikt bij de betaling van een Lidmaatschap, indien dit afwijkt van de primaire IBAN.
 4. Opdrachten voor SEPA-incasso worden ingediend vanaf de eerste dag nadat een Lidmaatschap automatisch is verlengd.
 5. Het Lid geeft bij iedere betaling via iDeal expliciet toestemming aan BizzKiss om de betalingsverplichtingen welke (toekomstig) voortvloeien uit artikelen 3 en 4 automatisch te innen via SEPA-incasso van de bij een iDealbetaling gebuikte IBAN.
   

(6) - WIJZIGING VAN TARIEVEN

 1. BizzKiss is gerechtigd om de prijzen/tarieven van één of meerdere Abonnementen of Lidmaatschapsvormen al dan niet tijdelijk te wijzigen.
 2. In het geval van een verhoging zoals bedoeld in 6.1, zal BizzKiss deze minimaal 15 dagen van te voren aankondigen op de website, zodat Leden de gelegenheid hebben om nog tegen de oude tarieven een nieuw Lidmaatschap af te sluiten of om af te zien van automatische verlenging zoals beschreven in 4.3 en 4.4.
 3. In het geval van een verlaging zoals bedoeld in 6.1, of enige andere vorm van (tijdelijke) korting of aanbieding, is BizzKiss gerechtigd om deze zonder vooraankondiging direct in werking te laten treden.
 4. Leden die reeds een Abonnement hebben aangeschaft voordat het geval van een verlaging zoals genoemd in 6.3 in werking treedt, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie of compensatie, net zomin als BizzKiss een tussentijdse verhoging zoals genoemd in 6.2 kan doorberekenen op reeds afgesloten en lopende Abonnementen.


(7) - BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR HET LID EN ONVOLTOOID LIDMAATSCHAP

 1. Het Lid kan het Lidmaatschap beëindigen door dit aan te geven binnen het Profiel, onder de sectie Account/Lidmaatschap.
 2. Indien de einddatum van het Lidmaatschap in het geval van 7.1. op dat moment nog niet bereikt is, zal het Lidmaatschap actief blijven tot het moment waarop de einddatum bereikt is.
 3. Voor de tijdige beëindiging van het Lidmaatschap en om automatische verlenging te voorkomen, dient het Lid rekening te houden met artikel 4.4.
 4. Na de beëindiging van het Lidmaatschap blijven de account- en Profielgegevens opgeslagen, zodat het Lid het Lidmaatschap op een later moment weer kan reactiveren. Het Profiel is vanaf dat moment echter niet meer zichtbaar voor andere Leden.
 5. Indien het Lid onder de sectie Account/Lidmaatschap aangeeft dat het Profiel verwijderd dient te worden, dan gebeurt dit zoals beschreven in de Privacyverklaring. Indien dit gebeurt voor de einddatum van het Lidmaatschap, dan heeft het Lid geen recht op restitutie van een reeds vooruitbetaalde Lidmaatschapsbijdrag
 6. In geen enkel geval heeft een (aspirant) Lid recht op restitutie van een in 5.2. genoemde betaling, ook niet in het geval de Registratie om wat voor reden dan ook niet voltooid is en er geen Lidmaatschap tot stand gekomen is.

 

(8) - BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR BIZZKISS

 1. BizzKiss heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen in het geval van overtreding(en) door het Lid van de Huisregels of van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: het plaatsen van aanstootgevende content, het onheus of onfatsoenlijk bejegenen van andere Leden, bedreiging, (poging tot) afpersing, het opzettelijk plaatsen van materieel misleidende of foutieve informatie, niet (langer) voldoen aan de vereisten genoemd in 1.7., het zich voordoen als een ander of het doen van een poging tot het manipuleren, veranderen of stelen van de broncode van de website.
 2. In eerste instantie zal de Moderator beoordelen of er sprake is van een overtreding zoals genoemd in 8.1. en in ernstige of gecompliceerde gevallen zal een beslissing over de beëindiging van het Lidmaatschap, of andere sancties, worden genomen door de directie van BizzKiss.
 3. BizzKiss heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen indien de betaling zoals beschreven in artikel 5. voor het Lidmaatschap meer dan drie keer achtereen mislukt of om een andere reden uitblijft.
 4. BizzKiss heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen indien zich een situatie voordoet zoals genoemd in Artikel 2.9., waarbij het Lid en BizzKiss niet tot overeenstemming kunnen komen.
 5. In ieder van de in dit artikel genoemde situaties verbeurt het Lid enige vooruitbetaalde Lidmaatschapsbijdrage en bestaat er geen enkel recht op restitutie daarvan.

 

(9) - MELDING VAN MISBRUIK

 1. Indien een Lid het gerede vermoeden heeft dat een ander Lid in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of de Huisregels handelt, dan dient het Lid dit onverwijld te melden bij BizzKiss door gebruik te maken van de mogelijkheid “Meld Misbruik” op de Website, of door het sturen van een email naar melding@bizzkiss.nl.
 2. Indien een Lid geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag van een ander Lid  buiten de Website, zoals bijvoorbeeld stalking, bedreiging of (poging tot) afpersing, dan dient het Lid dit onverwijld te melden bij BizzKiss door het sturen van een email naar melding@bizzkiss.nl.

 

(10) - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Een door BizzKiss aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. BizzKiss zal de Website en de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap ter beschikking stellen en uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
 2. Artikel 10.1. ziet zeer nadrukkelijk ook op het gewenste resultaat dat een Lid van het gebruik van de Website wenst c.q. verwacht. BizzKiss kan op geen enkele wijze succes bij Dating garanderen, noch het ontmoeten van “geschikte” andere Leden of het vinden en aangaan van een relatie.
 3. BizzKiss is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een relatie tussen Leden die mogelijk voortkomt uit het gebruik van de Website.
 4. BizzKiss is niet aansprakelijk voor schade van een Lid, tenzij deze schade door BizzKiss opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
 5. BizzKiss is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van BizzKiss kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken, kan BizzKiss noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud of bijvoorbeeld een cyberattack, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

 

(11) - OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die BizzKiss  niet kan worden toegerekend doordat deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat BizzKiss  door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.  Onder overmacht wordt onder meer begrepen: 
 1. BizzKiss  heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. 
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van BizzKiss  opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

 

(12) - DIVERSEN

 1. Indien door BizzKiss gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen.
 2. Leden kunnen nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BizzKiss deze voorwaarden soepel toepast. 
 3. BizzKiss is bevoegd bij de uitvoering van diensten aan Leden gebruik te maken van derden.
 4. BizzKiss doet er alles aan om zo zorgvuldig en correct mogelijk te werken. Mocht er toch wat misgaan, dan handelt BizzKiss klachten af naar beste eer en geweten.

 

(13) - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BizzKiss is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen BizzKiss en Leden, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen primair worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of anders aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

 

Ontmoet gelijkgestemden. Vind je date!
Ik schrijf mij in!